ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΑΝΟΙΞΗ» ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3 ΜΗΝΩΝ).


Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Α.μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Λειτουργία οικοτροφείου “ΑΝΟΙΞΗ” για 15 χρόνιους ασθενείς με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στη Στερεά Ελλάδα », καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου (διάρκειας 3 μηνών) με την ειδικότητα του Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων στο Οικοτροφείο Λαμίας «ΑΝΟΙΞΗ».


Φυσικό αντικείμενο Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο το οποίο λειτουργεί ως Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας. Στο Οικοτροφείο φιλοξενούνται για διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία 15 άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο Λαμίας «ΑΝΟΙΞΗ» βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας 52, στη Λαμία.

Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων στο Οικοτροφείο «ΑΝΟΙΞΗ»

 • Ο Υπάλληλος θα παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες, χωρίς η συμμετοχή να περιορίζεται σε αυτές:
  Η φροντίδα των ενοίκων στην καθημερινή τους ζωή. Περιλαμβάνει διαφορους τομείς, όπου είναι η φροντίδα και η καθαριότητα των προσωπικών και κοινόχρηστων χώρων του Οικοτροφείου, οι κοινωνικές δραστηριότητες, η προεπαγγελματικές ή επαγγελματικές ασχολίες, καθώς και η υγειονομική φροντίδα.

  • Συμμετοχή στο θεραπευτικό πρόγραμμα του Οικοτροφείου, όπως αυτό σχεδιάζεται και υλοποιείται στη Δομή.
  • Συνοδεία σε δράσεις εκτός Δομής.
 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της.

 • 1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  – Απόφοιτος Υποχρεωτικής / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

  Κριτήρια της τελικής επιλογής θα είναι:

  • Το βιογραφικό σημείωμα του Υποψηφίου
  • Η εμπειρία σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
  • Η προφορική συνέντευξη με την επιτροπή. (Στη συνέντευξη θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις
   γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την καταλληλότητα των υποψηφίων.)
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν :

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει
   ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο
   επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του
   Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν
   αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της
   στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες
   υποψήφιους).

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την
  αίτηση συμμετοχής είναι:

  1. Αστυνομική ταυτότητα (νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  2. Τίτλος σπουδών
  3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να
   δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
   α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και
   στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία,
   παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα
   κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
   β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για
   πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
   γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
   αυτή.
 • Αφού γίνει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων από την
  αρμόδια επιτροπή, θα ακολουθήσει διαδικασία συνέντευξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής,
  θα ανακοινωθούν και θα αναρτηθούν τα ονόματα των επιτυχόντων και των επιλαχόντων..

Υποβολή Αιτήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο
προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 –
14:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και
της καταληκτικής) την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα, από 10/07/2018, ημέρα Τρίτη έως και την 24/7/2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 16.00 μ.μ., στη
διεύθυνση:

Φ.Ε.Ψ.Υ., Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο/φαξ: 22310-36992.

Πληροφορίες:

– Φ.Ε.Ψ.Υ.,

  • Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία
  • Τηλέφωνο/ φαξ 22310-36992, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
  • e-mail: info@fepsi.gr

  κ. Αθανάσιος Κύρος

  Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για
  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:
  – στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ψ.Υ.: ΦΕΨΥ

  Λαμία, 10/07/2018

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

   

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF