ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

   • ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
   • ΨΥΧIAΤΡΟΥ , ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (18 ΜΗΝΕΣ).

Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Α.μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας» στον Άξονα Προτεραιότητας 10: «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με κωδικό ΟΠΣ: 5035498, στο Ε.Π. «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020», καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου (18 μήνες) με την ειδικότητα του Ψυχιάτρου για το πρόγραμμα «Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας».

Η πράξη αφορά την παροχή υπηρεσιών κατ ́οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας. Η παροχή υπηρεσιών απευθύνεται σε άτομα που είναι διαγνωσμένα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τα οποία διαβιούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαμιέων και χρήζουν τακτικής ψυχιατρικής παρακολούθησης, ψυχολογικής υποστήριξης, τα ίδια καθώς και το υποστηρικτικό περιβάλλον τους, όπου αυτό υπάρχει. Στόχος του προγράμματος είναι η αποφυγή του εγκλεισμού, η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον ,η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του στίγματος. Η έδρα του νέου προγράμματος θα βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας 52,στη Λαμία.

ΨΥΧIAΤΡΟΣ ( 18 ΜΗΝΕΣ )

 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι Ορισμένου Χρόνου (18 Μήνες) από την υπογραφή της.

 • 1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο Ιατρικής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Ιατρική Ειδικότητα στη Ψυχιατρική
  • Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμησης της αγγλικής
  • Γνώση χρήσης Η/Υ
  • Άδεια διπλώματος οδήγησης

  2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

  • Μεταπτυχιακή ειδίκευση.
  • Εργασιακή εμπειρία.

  Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την τριμελή
  επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής.

 • Παρακαλώ μεταβείτε στο τέλος της σελίδας και κατεβάστε το αρχείο .pdf για λεπτομέρειες.

 • Λοιπές Προϋποθέσεις

   

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν

   

  • Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  • Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

   

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

   

  1. Αστυνομική ταυτότητα ( φωτοαντίγραφο)
  2. Πτυχίο  Ιατρικής  με άδεια άσκησης επαγγέλματος (πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  3. Τίτλος Ψυχιατρικής Ειδικότητας( νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  4. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών (πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  5. Γνώση ξένων γλωσσών, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, αντίστοιχου πιστοποιητικού που γίνεται δεκτό

  από τον ΑΣΕΠ

  1. Γνώση χειρισμού Η/Υ, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού που γίνεται δεκτό από τον ΑΣΕΠ
  2. Άδεια διπλώματος οδήγησης
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  4. Υπεύθυνη Δήλωση  του  Ν.1599/1986,  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της  υπογραφής,  με  την  οποία  να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:

  α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

  β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

  γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής, και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
  Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (προεπιλογή υποψηφίων) και ακολούθως, για όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα διενεργηθεί από την επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων.
  Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία αναφορικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 –
14:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και
της καταληκτικής) την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 09/04/2019, ημέρα Τρίτη έως και την 23/04/2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 16.00 μ.μ., στη διεύθυνση:

Φ.Ε.Ψ.Υ., Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο/φαξ: 22310-36992.

Πληροφορίες:

– Φ.Ε.Ψ.Υ.,

  • Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία
  • Τηλέφωνο/ φαξ 22310-36992, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
  • e-mail: info@fepsi.gr

  κ. Αθανάσιος Κύρος

  Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για
  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:
  – στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ψ.Υ.: ΦΕΨΥ

   Λαμία, 9/04/2019

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

   

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Skip to content