ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επισκεφθείτε το link για:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧIAΤΡΟΥ , ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (31 ΜΗΝΕΣ).

Skip to content