Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας έλαβε από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πιστοποιητικό Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β΄και Γ΄ για την περίοδο 2007-2013, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ με αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28/05/2010(ΦΕΚ 792/Β/08/06/2010).

Επίσης, η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, σύμφωνα με την Π2Γ/οικ.59633/ΦΕΚ 1310/Β/16-6-2011 Υπουργική Απόφαση.

Skip to content