ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΑΝΟΙΞΗ» ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Η Φθιωτική Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Α.μ.Κ.Ε.,

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Λειτουργία οικοτροφείου “ΑΝΟΙΞΗ” για 15 χρόνιους ασθενείς με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές στη Στερεά Ελλάδα »,
καλεί όσους επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου με την ειδικότητα του
Φυσικοθεραπευτή στο Οικοτροφείο Λαμίας «ΑΝΟΙΞΗ».

Φυσικό αντικείμενο

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Οικοτροφείο το οποίο λειτουργεί ως Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης υψηλού βαθμού προστασίας. Στο Οικοτροφείο φιλοξενούνται για διαβίωση, υποστήριξη και θεραπεία 15 άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ή άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, με σκοπό να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεων αυτών των ατόμων με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Το Οικοτροφείο Λαμίας «ΑΝΟΙΞΗ» βρίσκεται στην οδό Λ. Δημοκρατίας 52, στη Λαμία.

Φυσικοθεραπευτής Αορίστου Χρόνου στο Οικοτροφείο «ΑΝΟΙΞΗ»

 • Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι Αορίστου Χρόνου από την υπογραφή της.

 • 1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος
  • Γνώση χρήσης Η/Υ

  2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (βαθμολογούμενα)

  • Εργασιακή εμπειρία (γενική).
  • Εργασιακή εμπειρία σε άτομα με νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές.
  • Χρόνος Ανεργίας.

  Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την τριμελή
  επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής.

 • Παρακαλώ μεταβείτε στο τέλος της σελίδας και κατεβάστε το αρχείο .doc για λεπτομέρειες.

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν

  •Την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει απαραίτητα να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα στο επίπεδο που προσδιορίζεται με την προκήρυξη και διαπιστώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.
  •Εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ή, εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης, να έχουν εκπληρώσει σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία (αφορά τους άνδρες υποψήφιους).

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής είναι:

  1. Αστυνομική ταυτότητα (νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  2. Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος (πρωτότυπο ή νομίμως
  επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
  3. Γνώση χειρισμού Η/Υ, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού που γίνεται δεκτό από τον ΑΣΕΠ
  4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
  5. Δελτίο Ανεργίας, σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο.
  6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος:
  α) δεν έχει καταδικαστεί σε κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
  β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,
  γ) δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

 • Η αξιολόγηση των αιτήσεων, η βαθμολόγηση των υποψηφίων και η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει από την ορισθείσα τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής, και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
  Αρχικά, θα γίνει ο έλεγχος δικαιολογητικών και των τυπικών προσόντων των υποψηφίων (προεπιλογή υποψηφίων) και ακολούθως, για όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα, θα διενεργηθεί από την επιτροπή η διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων.
  Στη συνέντευξη θα αναζητηθούν και θα συνεκτιμηθούν στοιχεία αναφορικά με τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και την εν γένει καταλληλότητα των υποψηφίων. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει κάθε συμπλήρωση και διευκρίνιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών ή προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.
  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Τα
  προσωρινά αποτελέσματα επιλογής δημοσιεύονται και τυχόν ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται στον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους. Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία και εντός τριών (3) ημερών από τη πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων συντάσσει πρακτικό, όπου αιτιολογημένα εισηγείται στη διοίκηση του φορέα την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Επί της ένστασης αποφασίζει η διοίκηση του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη
  λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση της διοίκησης επί της ένστασης κοινοποιείται στον ενιστάμενο εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
  Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στη διοίκηση του φορέα. Μετά την έγκριση του τελικού πίνακα κατάταξης καλείται από τον φορέα ο πρώτος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος, ο οποίος πρέπει να αποδεχτεί ή όχι τη θέση. Σε περίπτωση άρνησής του καλείται ο πρώτος επιλαχών, για τον οποίο ακολουθείται η ίδια διαδικασία, η οποία, αν απαιτηθεί, επαναλαμβάνεται για κάθε επόμενο επιλαχόντα έως ότου γίνει η πλήρωση της θέσης. Ο επιτυχών της διαδικασίας επιλογής προσκαλείται να υπογράψει τη σύμβαση εργασίας με την Φ.Ε.Ψ.Υ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την απόφαση έγκρισης από την διοίκηση του φορέα του τελικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων του Δ.Σ.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπο, με θεωρημένη από δημόσια αρχή εξουσιοδότηση, τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 10:00 –
14:00) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου έως και
της καταληκτικής) την αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από 25/05/2020, ημέρα Δευτέρα έως και την 08/06/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα 16.00 μ.μ., στη διεύθυνση:

Φ.Ε.Ψ.Υ., Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία, τηλέφωνο/φαξ: 22310-36992.

Πληροφορίες:

– Φ.Ε.Ψ.Υ.,

  • Διεύθυνση : Λ. Δημοκρατίας 52, Τ.Κ. 35100, Λαμία
  • Τηλέφωνο/ φαξ 22310-36992, ώρες 10:00-14:00, Δευτέρα έως Παρασκευή
  • e-mail: info@fepsi.gr

  κ. Αθανάσιος Κύρος

  Η παρούσα πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες για
  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες:
  – στην ιστοσελίδα της Φ.Ε.Ψ.Υ.: ΦΕΨΥ

  Λαμία, 22/05/2020

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ

   

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ WORD
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Skip to content